Jdi na obsah Jdi na menu
 


THEATRE UNART (D)

30. 5. 2008

Spielen, sprechen, sich bewegen, sich ausprobieren, andere Wege suchen, provozieren, ...

Hrát, mluvit, pohybovat se, hledat jiné cesty, provokovat, ...

Seit zehn Jahren steht der Name UNART für ein Chemnitzer Amateurtheater, das abseits der professionellen Wege des Schauspieltheaters nach einem eigenen Profil, nach den UNARTigen Persönlichkeiten entsprechenden Darstellungsformen sucht. Im Mittelpunkt der Arbeit von UNART stehen die Spieler mit ihren unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten, ihren Ideen und kreativen Bedürfnissen.

Již po deset let je pod názvem UNART známé Chemnitzké Amatérské divadlo, které mimo profesionálních cest divadelního herectví hledá svůj vlastní profil podle UNARTových osobností odpovídající formy vyjádření. Ve středu práce UNARTu stojí herci s jejich rozdílnými možnostmi vyjádření, jejich nápadům a kreativním potřebám.

 Warum eigentlich spielen wir Theater?

Proč vlastně hrajeme divadlo?

 Es hat etwas mit der Gruppe zu tun, mit Kultur in dem Raum, in dem man lebt, im besten Falle mit Kunst, mit Neugier auf sich, das Publikum, das Stück, das Thema, den Stoff.

Má to něco do činění se skupinou , s kulturou v místnosti, ve které žijeme, v nejlepším případě s uměním, se zvědavostí na sebe, na publikum, na dílo, na téma, na námět.

 UNART heißt, sich auf Nebenwege zu begeben. Wir wollen spielen, sprechen, uns bewegen, uns ausprobieren, andere Wege suchen und manchmal auch provozieren. Das findet manchmal seinen Ausdruck in der Wahl der Stücke, z.B. von Picasso oder Pasolini, die nicht zum Standardrepertoire von (Amateur-)Theatern zählen, manchmal in der auf Improvisationen basierenden Inszenierungsweise und machmal stehen einfach UNARTige Clowns auf der Bühne.

UNART znamená vybrat si vedlejší cesty. Chceme hrát, mluvit, pohybovat se, vyzkoušet se, hledat jiné cesty a občas také provokovat. Toto se občas promítá ve vybírání děl, např. od Picassa nebo Pasoliniho, což nepatří standardně do repertoáru amatérských divadel, občas v inscenačních způsobech založených na improvizaci a občas jsou prostě na pódiu UNARToví klauni.

 Hauptsache UNARTig - das heißt: es muss keine Kunst sein und es darf aus der Rolle fallen und jeder kann mitmachen. Denn UNART ist keine geschlossene Gruppe sondern jederzeit offen für neue Mitstreiter. Was uns verbindet ist die Lust am Spielen.

Hlavně UNARTově – to znamená: nemusí to být žádné umění a smí se to odklánět od role a každý se může přidat. UNART totiž není žádná uzavřená skupina, nýbrž kdykoliv otevřená pro nové svárlivce. Co nás spojuje je chuť do hraní.

 Wie arbeitet UNART? Zuerst gibt es einen Text, der das gemeinsame Interesse gefunden hat, aber keiner hält sich daran. Wir improvisieren, wie im Leben. Das Thema wird umspielt und umsponnen. Die Frage ist: "Wie sieht das aus und warum machen wir das, was so aussieht?"

Co nabízí UNART? Nejprve je to text, který vzbudil společný zájem, ale nikdo se ho nedrží. My improvizujeme, my žijeme. Téma je ohrané a opřádané. Otázka zní: Jak to vypadá a proč děláme to, co tak vypadá?

 Das Ergebnis ist nie ein fertiges, abgeschlossenes Produkt. Von der ersten Probe bis zur letzten Vorstellung begleiten uns Zweifel. Und in keinem anderen Projekt als im "Picasso" wurde uns deutlicher, dass alle unsere Ideen sich erst im Kopf des Zuschauers realisieren.

Výsledek není nikdy hotový a ucelený produkt. Od první zkoušky až po poslední představení nás provázejí pochybnosti. A v žádném jiném projektu než v Picassu není tak výrazné, že se všechny naše nápady realizují teprve v hlavě diváka.

 UNART steht auch für eine kontinuierliche Zusammenarbeit von professionellen Künstlern und Amateuren als eine Basis für gleichbleibend hohe Qualität im Amateurtheater und für die Erfüllung anspruchsvoller Ziele.

UNART je založen také na souvislé spolupráci profesionálních herců a amatérů jako základ pro stálou výši kvality v amatérském divadelnictví a pro splnění náročných cílů.

 Heute ist UNART auch Anbieter von offenen Workshops, Veranstalter von Theateraufführungen anderer Gruppen und manchmal auch Sprungbrett für eine professionelle Theaterkarriere.

Dnes UNART také nabízí otevřené semináře, uspořádává představení ostatních skupin a občas odraziště pro profesionální divadelní kariéru.